logoConf
International Conference on Accessibility - Botanical Garden: A green world for everyone!
Educational activities for visitors with special needs in green spaces (09-12.06.2019)

REGISTRATION FORM
step 1

PERSONAL DATA
MR/MS: *     First name *    Last name *    ID

Institution *

Address *

Position    Title    Phone + *     Country: *

E-mail *        Language of tours *    Diet
SPECIAL NEEDS
FORMULA FOR CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
(PL) Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb powyższej Konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla celów przeprowadzenia tej Konferencji i w związku z jej przebiegiem oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

(ENG) I hereby give my consent to the processing of my personal data to the extent necessary for the purposes of the above Conference. I acknowledge that my personal data will be used in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended) for the purposes of this Conference and in connection with its course, and that I have the right to inspect my personal data and correct them.

CHECK & SEND * - completion of these fields is required.